Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem określającym warunki ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, które należy spełnić podczas eksploatacji budynku objętego opracowaniem.

Szczegółowe wytyczne dotyczące opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego zostały zawarte w § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Do zapoznania z treścią instrukcji i przestrzegania zawartych w niej ustaleń zobowiązany jest każdy pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko służbowe oraz rodzaj wykonywanej pracy.

 

 

Kto odpowiada za opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu?

Zarządca, właściciel bądź użytkownik obiektu użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnego, magazynowego, a także inwentarskiego ma w obowiązku zapewnić i wdrożyć Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

 

Dla jakich obiektów lub ich części jest wymagana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3;
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

 

 

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) przedmiotowe opracowanie dla budynku powinno zawierać:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • uwarunkowania i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem parametrów graficznych;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

 

 

Czy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego podlega aktualizacji?

Należy pamiętać, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego podlega okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata, a także wtedy gdy w obiekcie zaszły zmiany dotyczące sposobu użytkowania lub zaistniały zmiany procesu technologicznego, które w znaczący sposób mogły wpłynąć na warunki ochrony przeciwpożarowej.

 

 

 

Gdzie należy umieścić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej, a także plany budynku, co w znaczący sposób wpływa na bezpośrednie bezpieczeństwo działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie obiektu. Należy zapewnić możliwość natychmiastowego jej użycia w przypadku wystąpienia zagrożenia, stąd zalecane jest umieszczenie w specjalne skrzynce wyposażonej w system „zbij szybkę” po czym istnieje możliwość dostania się do IBP za pomocą klucza. Zalecanym miejscem do przechowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest np. biuro ochrony bądź ściana zewnętrzna przy wejściu głównym do budynku.

 

 

Kto może opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Opracowywanie IBP należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) powinny być realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Są to osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:

 • tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 • wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
 • wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

 

Chcesz wiedzieć więcej?