Próbna ewakuacja

Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego. Próbna ewakuacja to ćwiczenie, którego celem jest weryfikacja poprawnej koordynacji działań oraz wiedzy i umiejętności pracowników czy użytkowników budynku. Celem ćwiczeń jest nabycie przez pracowników umiejętności reagowania podczas konieczności opuszczenia strefy zagrożonej np. pożarem czy innym miejscowym zagrożeniem.

Kto i jak często jest zobowiązany do wykonania próbnej ewakuacji?

• Właściciel lub zarządca obiektu innego niż ZL IV (mieszkalny), który jest przeznaczony dla więcej, niż 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie ewakuacji z budynku.

• Jeśli w obiekcie cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 użytkowników (m.in. szkoły, przedszkola, internaty itp.), warunków i praktycznego sprawdzenia ewakuacji powinno dokonywać się co najmniej raz w roku, w okresie do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania przez nowych użytkowników.

• W budynkach ze strefą pożarową o kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych zakres kontroli warunków i praktycznego sprawdzenia ewakuacji musi być skonsultowany z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym (Miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Przepisem prawnym, który reguluje zagadnienie próbnej ewakuacji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dokument ten precyzuje warunki, jakie należy zapewnić w obiekcie, aby spełniał wymagania dotyczące bezpiecznej ewakuacji ludzi.

Czy należy informować Straż Pożarną o próbnej ewakuacji?

Tak, informowanie Straż Pożarną jest obowiązkowe. Straż Pożarna powinna zostać poinformowana o próbnej ewakuacji.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego(Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o planowanym terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji nie później, niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Sprawna ewakuacja to priorytet!

Nasza oferta

Sprawnie przygotujemy i przeprowadzimy ewakuacje budynku lub kompleksu budynków. Przygotujemy odpowiednie pismo do Komendanta Powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o planowanym terminie próbnej ewakuacji. Stworzymy a następnie przedstawimy scenariusz ćwiczeń (np. zasymulujemy pożar w toalecie lub innym pomieszczeniu specjalnym urządzeniem do zadymiania, wprowadzimy w stan alarmu czujkę dymu podłączoną do SSP, o ile znajduje się w obiekcie czy urealnimy ewakuację pozorantami). Cały czas nadzorujemy przebieg próbnej ewakuacji a następnie omawiamy ćwiczenia. Na zakończenie sporządzamy protokół z listą uwag i wniosków.