Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy to dokument zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej miejsca gromadzenia odpadów, uzgodniony z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie operatu następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie.
Operat przeciwpożarowy opracowywany jest na podstawie odpowiednich aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń, informacji dot. obiektu, rodzaju odpadów, sposobie magazynowania odpadów przekazanych od właściciela oraz wizji lokalnej przeprowadzanej na terenie obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

 

 

Po opracowaniu przez nas operatu przeciwpożarowego, przedkładamy go komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Komendant wystawia opinię a w przypadku jej pozytywnej opinii przeprowadza kontrolę. Po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym i postanowieniu.

 

 

Kto może opracować operat przeciwpożarowy?

Osoby uprawnione do opracowania operatów przeciwpożarowych zostały określone w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Jeśli wniosek kierowany jest do marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dokument musi zostać opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku gdy odbiorcą wniosku jest starosta, operat przeciwpożarowy może być opracowany przez osobę posiadającą wykształcenie inżyniera pożarnictwa lub wyższe w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

 

 

 

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli masz jakieś pytania lub jesteś zainteresowany naszą ofertą – nie czekaj! skontaktuj się z nami!