Dźwiękowy system ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) – przeznaczony jest do ogłaszania komunikatów głosowych oraz sygnałów ostrzegawczych zaraz po tym, jak system sygnalizacji pożaru (SSP) wykryje pożar lub operator manualnie wysteruje komunikat. Doskonale wiemy, że przeprowadzenie sprawnej bezpiecznej, a przede wszystkim skutecznej ewakuacji to kluczowy czynnik przy wystąpieniu zagrożenia pożarowego. Głównym zadaniem DSO jest podniesienie bezpieczeństwa w obiekcie.
W skład DSO wchodzą: centrala, zasilacz, linie głośnikowe wraz z głośnikami i modułami kontroli linii.
Obiekty, w których wymagane jest zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest wymagane w:

• budynkach handlowych lub wystawowych:

– jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000  m2,
– wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2;

• kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;

• szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;

• budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

• budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200 (nie dotyczy budynków znajdujących się na terenach zamkniętych służących obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych);

• stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

• dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy, nie stosuje się innych pożarowych urządzeń alarmowych akustycznych służących alarmowaniu użytkowników tego obiektu, poza służbami dozoru lub ochrony.

 

 

Przeglądy dźwiękowego systemu ostrzegawczego

Aby wszystkie elementy DSO pracowały prawidłowo czynności konserwacyjne (przegląd techniczny) powinien być przeprowadzony tak, jak zaleca producent, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

 

Nasza firma specjalizuje się w przeglądach, konserwacji czy instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO). Posiadamy odpowiednie kwalifikacje oraz zaplecze techniczne. Nasi pracownicy to technicy oraz inżynierowie pożarnictwa z wieloletnim doświadczeniem.

Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami.