BHP

Szkolenia BHP

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu higieny pracy i bezpieczeństwa. Wytyczne te są ustalone zgodnie z Kodeksem Pracy.
Najistotniejszym punktem jest to, aby pracodawca jak i również pracownik byli uświadomieni o niebezpieczeństwie jakie może mieć miejsce podczas wykonywania dziennego zakresu obowiązków.
Pracodawca jest zobowiązany, aby każdy pracownik odbył szkolenie BHP. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ jeżeli w miejscu pracy dojdzie do wypadku, a pracownik nie zostanie uprzednio zaznajomiony z przepisami to konsekwencję ponosi pracodawca. Konsekwencją tego typu sytuacji mogą być problemy finansowe.

Cel szkolenia

Należy pamiętać, że celem szkolenia BHP jest nauczenie pracowników zasad organizacji bezpieczeństwa w miejscu pracy, a przy tym zminimalizowanie zagrożeń. Przekłada się to na uniknięcie niemiłych skutków prawno-finansowych, które mogą być związane z nierzetelnym dotrzymaniem obowiązków.

Wstępne szkolenie BHP możemy podzielić na dwie części: ogólne i stanowiskowe. Szkolenie BHP powinno być pierwszym jakie pracodawca powinien zorganizować dla nowo przyjętego pracownika. Ważne jest aby, przeprowadziła je osoba do tego uprawniona. W pierwszej części powinny być przedstawione ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy, regulaminy które obowiązują w danej firmie oraz instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie stanowiskowe dotyczy zasad, które obowiązują na konkretnym stanowisku i zapoznania się ze specyfiką która panuje w danym środowisku.
Istotne jest aby w ciągu roku od szkolenia wstępnego BHP, pracownik powinien udać się na szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne BHP

Dla nowo zatrudnionego pracownika powinno odbyć się przed podjęciem pracy. Szkolenie ogólne BHP powinno mieć na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, w tym: zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminem pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wypadku w danym zakładzie pracy.
Szkolenie ogólne zawsze musi zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Muszą go odbyć osoby:

• nowo zatrudnieni pracownicy,

• uczniowie odbywający praktykę zawodową,

• studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką.

Czas trwania szkolenia ogólnego to minimum 3 godziny.

Szkolenie stanowiskowe BHP

Szkolenie stanowiskowe powinno odbyć się na stanowisku, na którym nowo zatrudniony pracownik będzie przebywał. Szkolenie obejmuje: zapoznanie pracownika z zagrożeniami które mogą mieć miejsce na danym stanowisku, procedurami ochrony przed ewentualnym zagrożeniem i metodami bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków.

Czas trwania szkolenia stanowiskowego to:

• minimum 2 godziny do pracowników administracyjno-biurowych,

• minimum 8 godzin dla pozostałych pracowników.

Kto może prowadzić szkolenie ogólne?

• Pracownik służby BHP – tylko wtedy kiedy pracodawca utworzył służbę BHP;

• Osoba, która wykonuje u pracodawcy zadania służby BHP – w przypadku jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby BHP i to zadanie powierza pracownikowi zatrudnionemu przez inną firmę;

• Pracodawca wykonujący zadania służby BHP – do 10 pracowników albo do 50 pracowników kiedy działalność jest zakwalifikowana nie wyżej niż do trzeciej kategorii ryzyka;

• Pracownik wyznaczony przez pracodawcę – który posiada wiedzę i umiejętności zapewniające właściwe przeprowadzenie szkolenia BHP (pracownik musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP);

Firma zewnętrzna – w przypadku kiedy pracodawca zatrudnia poniżej 100 osób i nie utworzył służby BHP.

Szkolenie okresowe BHP

Jego celem jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy z zakresu BHP oraz poinformowanie pracowników o nowych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych.

Częstotliwość szkoleń okresowych BHP:

• nie rzadziej niż raz w roku – pracownicy na stanowiskach robotniczych, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne;

• nie rzadziej niż raz na 3 lata – pracownicy na stanowiskach robotniczych (szkolenia w formie instruktażu);

• nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla osób na stanowiskach kierowniczych, mających pod sobą innych pracowników (szkolenie w formie kursu lub samokształcenia kierowanego);

• nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi (szkolenie w formie kursu lub samokształcenia kierowanego).