System Sygnalizacji Pożaru – wymagania i przeglądy SSP

System sygnalizacji pożaru (SSP) to zbiór elementów tworzących instalację o określonej konfiguracji, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub wykonywać inne działania zmniejszające skutki pożaru.

Obiekty wymagające Systemu Sygnalizacji Pożaru

1) budynki handlowe i wystawowe:
– jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2,- wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2500 m2.
2) teatry o liczbie miejsc ponad 300,
3) kina o liczbie miejsc ponad 600;
4) budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300;
5) sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500;
6) szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku;
7) szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
8) domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
9) zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10) budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
11) budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200;
12) budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt. 11, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50;
13) archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
14) muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP;
15) ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym;
16) centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
17) garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej;
18) stacje metra (kolei podziemnych);
19) dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób;
20) banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
21) biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

 

Przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożaru – jak często?

Zgodnie z wytycznymi CEN/TS/54-14:2004 konserwacja systemów SAP powinna być prowadzona wg harmonogramu:

1) Obsługa codzienna (przez odpowiednio przeszkolonego pracownika / użytkownika / właściciela),
2) Obsługa miesięczna (przez odpowiednio przeszkolonego pracownika / użytkownika / właściciela),
3) Obsługa kwartalna (przez specjalistę),
4) Obsługa roczna (przez specjalistę).

 

Korzyści z  regularnych przeglądów technicznych SSP

Regularna konserwacja poprawia trwałość elementów tworzących system, a także zmniejsza ryzyko występowania fałszywych alarmów. W pełni sprawny System Sygnalizacji Pożaru w przypadku powstania pożaru pozwala na wczesną detekcję oraz bezpieczną ewakuację ludzi z budynku, a także przyspiesza podjęcie skutecznej akcji gaśniczej we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie.

 

 

Przyczyny fałszywych alarmów

Prawidłowo zaprojektowany i eksploatowany System Sygnalizacji Pożaru nie powoduje fałszywych alarmów. Są one spowodowane w większości nieodpowiedzialnymi działaniami człowieka, co zakłóca prawidłową pracę elementów wykrywających pożar np. dym z papierosów, zapylenie pomieszczenia podczas prac budowlanych. Fałszywe alarmy mogą generować dodatkowe koszty w postaci: zatrzymania produkcji, ewakuacja personelu, opłaty za przyjazd Straży Pożarnej (w przypadku częstych fałszywych alarmów), a także wymianę uszkodzonych elementów wykrywających pożar z powodu uszkodzenia przez nieprawidłową eksploatację.

 

 

 

Masz dodatkowe pytania? Chętnie na nie odpowiemy!

Zadzwoń do nas: + 48 512 379 204, +48 512 379 205 lub napisz: biuro@onefire.pl

Zapraszamy do kontaktu!