Co oznaczają grupy pożarów?

Aby uporządkować podział pożarów oraz środków gaśniczych wprowadzono pięć grup pożarów:

A, B, C, D, F.

A -pożary materiałów stałych,
B -pożary cieczy i materiałów stałych topiących się,
C -pożary gazów palnych,
D -pożary metali,
F -pożary tłuszczów.
 

Grupa A

 
Są to stałe materiały palne, które pod wpływem ciepła mogą ulec rozkładowi termicznemu. Wydzielają przy tym palne gazy i pary. Występowanie palnych gazów lub par skutkuje płomieniowym spalaniem się materiału. Jeżeli materiały nie wydzielają palnych gazów i par to spalają się poprzez żarzenie.
Przykłady: drewno, węgiel, tworzywo sztuczne, papier, słoma.

 

 

Grupa B

 
Pożar cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze. Ciecze palne i substancje topiące się pod wpływem wysokiej temperatury ulegają zapaleniu, gdy utworzy się nad górną warstwą cieczy mieszanina par z powietrzem. Dalszy rozwój palenia przebiega już samorzutnie, gdyż mieszanina par z powietrzem, paląc się, nagrzewa ciecz i powoduje jej parowanie. Pożar cieczy palnych w rezultacie parowania i łączenia się z powietrzem może spowodować powstanie mieszanki wybuchowej.
Przykłady: benzyna, nafta i jej pochodne, aceton,  alkohol, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina.

 

Grupa C

 
Spalanie gazów odbywa się w warstwie przyleganiu strumienia gazu z powietrzem. Mieszanina gazu palnego z powietrzem ulega łatwemu zapaleniu od najmniejszego źródła ciepła (np. iskra, papieros, gorąca powierzchnia). Gazy palne stwarzają duże niebezpieczeństwo- szczególnie, gdy zmieszają się z powietrzem i zostaną podpalone we wnętrzu pomieszczenia.
Przykłady: metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski

 

Grupa D

 
Grupa D to pożary metali, które w zależności od składu chemicznego, podczas palenia zużywają tlen z powietrza lub spalają się bez dostępu do powietrza. Metale te są niełatwe do ugaszenia.
Przykłady: potas, sód, glin i ich stopy, lit.

 

 

Grupa F

 
Pożary olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych. Wyróżnienie tej klasy wynikło z tego, że tłuszcze spożywcze w czasie ich eksploatacji mają wysoką temperaturę, co komplikuje ich gaszenie, gdy są w większej ilości, ponieważ po ich zgaszeniu mogą ponownie zacząć się palić, gdy znów dotrze do nich tlen znajdujący się w powietrzu.

 

 

Każda grupa posiada swój piktogram, czyli znak graficzny