Kobieta w ciąży- jakich czynności nie może wykonywać w pracy?

Przepisy nie narzucają terminu do kiedy kobieta powinna poinformować pracodawcę o ciąży. Powinna jednak zrobić to jak najszybciej – wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie ciąży. Od tego momentu kobiecie przysługują prawa wynikające z Kodeksu pracy (dział XIII) związane ze „stanem błogosławionym”. W kwietniu 2017 roku weszło nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

 

W związku z rozporządzeniem, prace jakich kobieta w ciąży nie może wykonywać ze względu na ich szkodliwość to:

1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min,

2. ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg,
3. ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

        a) przy obsłudze oburęcznej – 12,5 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1,
        b) przy obsłudze jednoręcznej – 5 N przy pracy stałej i 12,5 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1,

4. nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej 30 N,

5. ręczne przenoszenie pod górę:

        a) przedmiotów przy pracy stałej,
        b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1,

6. oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej:

        a) 3 0 N – przy pchaniu,
        b) 25 N – przy ciągnięciu,

7. ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów,

8. ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia,

9. przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie,

10. prace w pozycji wymuszonej,

11. prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa,

12. prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy,

13. prace w warunkach narażenia na hałas, którego:

        a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach kodeksu pracy wymiaru                          czasu pracy przekracza wartość 65 dB,
        b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
        c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.

 

Prace jakich kobieta karmiąca nie może wykonywać

Kobiety karmiące piersią nie mogą wykonywać następujących prac:

1. wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1 – 12,5 kJ/min,

2. ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej:

          a) 6 kg – przy pracy stałej,

          b) 10 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt ,

3. ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

          a) przy obsłudze oburęcznej – 25 N przy pracy stałej i 50 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1,

           b) przy obsłudze jednoręcznej – 10 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1,

4. nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

           a) 60 N – przy pracy stałej,

           b) 100 N – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1,

5. ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m,
6. ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg,
7. ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej:

           a) 4 kg – przy pracy stałej,

           b) 6 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1,

8. oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej:

           a) 60 N – przy pchaniu,

           b) 50 N – przy ciągnięciu,

9. ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), jeżeli:

           a) masa przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni, przekracza 40 kg na jedną kobietę,

           b) masa przedmiotów wtaczanych na pochylnie przekracza 10 kg na jedną kobietę,

10. udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów,
11.ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia,
12. przewożenie ładunków o masie przekraczającej:

           a) 20 kg – przy przewożeniu na taczce po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 15 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,

           b) 70 kg – przy przewożeniu na wózku 2-kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 50 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,

           c) 90 kg – przy przewożeniu na wózku 3- i więcej kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 70 kg – po terenie o nachyleniu                        większym niż 5% o powierzchni równej, twardej i gładkiej. W przypadku przewożenia ładunków po powierzchni nierównej lub nieutwardzonej                       masa ładunku łącznie z masą urządzenia transportowego nie może przekraczać 60% podanych wartości,

13. przewożenie ładunków na wózku szynowym o masie przekraczającej, łącznie z masą wózka:

           a) 120 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 2%,

           b) 90 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu większym niż 2%,

14. przewożenie ładunków:

           a) na taczce lub wózku wielokołowym po terenie o nachyleniu większym niż 8%,

           b) na taczce lub wózku wielokołowym na odległość przekraczającą 200 m,

          c) na wózku szynowym po terenie o nachyleniu większym niż 4%,

          d) na wózku szynowym na odległość przekraczającą 400 m.

 

Prace jakich kobieta w ciąży i karmiąca nie może wykonywać

Zarówno kobiety w ciąży jak i kobiety karmiące nie mogą wykonywać także prac:

1. prace w wykopach oraz w zbiornikach i kanałach,

2. prace pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach,

3. prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład przy taśmie),

4. inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, w tym gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.

Dla kobiet w ciąży – praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.

 

Powyższe przepisy dotyczą także kobiet zatrudnionych na umowę zlecenie

Artykuł napisany według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.