Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111440859/O/D20110859.pdf