Kategorie zagrożenia ludzi

 

Budynek

Zacznijmy od podstawowej definicji jaką jest „budynek”.
Budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Czym budynek różni się od budowli?

W odniesieniu do prawa budowlanego, budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

 

 

 

Czym zatem jest obiekt małej architektury?

O obiekcie małej architektury możemy mówić, gdy mamy do czynienia z małymi obiektami, a w szczególności:
– obiekty kultu religijnego: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;
– posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
– obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki czy śmietniki.

W §209 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest zapis, że budynki (oraz części budynków), stanowiące odrębne strefy pożarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:

– mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,
– produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,
– inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

– ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
– ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
– ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
– ZL IV – mieszkalne,
– ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

 

 

Przykładem kategorii zagrożenia ZL I jest sala kinowa. Jest to pomieszczenie, w którym bez wątpienia jest miejsce dla ponad 50 osób. Z pewnością do tej kategorii zagrożenia należeć będą: sale gimnastyczne, teatry, supermarkety czy hale widowiskowe.

 

 

 

 

 

 

 

Przykładem kategorii zagrożenia ZL II jest szpital. Innymi przykładami mogą być: przedszkola, żłobki, domy opieki społecznej, domy starców czy hospicja.

 

 

 

 

 

 

 

Na obrazku pokazany jest przykład ZL III. Jest to budynek administracyjno-biurowy.

 

 

 

 

 

 

 

Blok wielorodzinny jest przykładem ZL IV. Innymi przykładami mogą być domy mieszkalne jedno i wielorodzinne.

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim przykładem jest akademik. To doskonały przykład kategorii zagrożenia ZL V. Do tej kategorii zagrożenia należeć będą także hotele bursy szkolne i motele.

 

 

 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!