Apteczka w miejscu pracy

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków. Jeden z nich jest zapisany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i informuje nas o przepisach dotyczących wyposażenia zakładu pracy w apteczkę pierwszej pomocy.

Aby umożliwić udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym osobom, zakład pracy zobowiązany jest do wyposażenia  miejsca pracy w obowiązkowe apteczki pierwszej pomocy. Oprócz samej apteczki istotne jest także wyznaczenie przeszkolonej osoby do udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca powinien wyznaczyć i zapewnić swoim pracownikom punkty udzielania pierwszej pomocy w oddziałach zakładu, szczególnie tam gdzie wykonywane są profesje obarczone dużym ryzykiem powstania wypadku oraz w miejscach gdzie pracuje się w warunkach wydzielania gazów, par, oparów i toksycznych substancji.

Punkt pierwszej pomocy powinien być  łatwo dostępny oraz oznakowany zgodnie z Polską Normą. Zarazem w punktach pierwszej pomocy jak i przy apteczkach muszą mieścić się instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz rejestr osób przeszkolonych do jej udzielenia. Na podstawie wskazówek lekarza, który sprawuje opiekę zdrowotną nad pracownikami miejsca pracy określa się rodzaj zagrożeń i ich nasilenie, które mogą panować w danym miejscu i na tej podstawie podejmuje się decyzję odnośnie ilości apteczek oraz ich konkretne rozmieszczenie.

Ważnym dokumentem,  w którym również znajdują się informacje o właściwym wyposażeniu zakładu pracy jest Ustawa z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. W myśl zapisów – pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia w nagłych wypadkach środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy.

Ale co powinno znajdować się w apteczce?

W Polsce nie istnieją przepisy, które uściślają, jakie wyposażenie powinna posiadać apteczka. Wiemy natomiast, że środki muszą być uzależnione od ilości pracowników, natężenia i rodzaju zagrożeń oraz zakresu prowadzonej działalności .

Standardowa apteczka zakładowa, np. w biurze – miejscu, gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia wypadkiem, powinna zawierać m. in.: zestaw plastrów z opatrunkiem, płyn dezynfekujący, rękawice lateksowe, maseczkę do sztucznego oddychania, chusty trójkątne, opaski elastyczne, kompresy gazowe, gazę opatrunkową, rękawice lateksowe, poloplast, bandaż dziany, siatkę opatrunkową oraz nożyczki.

Co ważne – w apteczce nie można przetrzymywać: waty, ligniny, kropli nasercowych i żołądkowych oraz tabletek przeciwbólowych i innych leków.

WARTO PAMIĘTAĆ, że zaniechanie wyposażenia miejsca pracy w apteczkę oraz niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku wyznaczenie osoby lub osób do udzielania pierwszej pomocy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.